lawpalyer logo
從 224,103 筆中,精準搜尋出前 25 筆資訊

行為時之法律無明文科以刑罰者其行為不為罪

犯罪時之法律與裁判時之法律遇有變更者依裁判時之法律處斷但犯罪時法律之刑較輕者適用較輕之刑

本法於凡在民國領域內犯罪者適用之 本法於凡在民國領域外之民國船艦內犯罪者亦適用之

犯罪之行為在民國領域內而其結果在民國領域外或犯罪之行為在民國領域外而其結果在民國領域內者以在民國領域內犯罪論

本法於凡在民國領域外犯左列各罪者適用之 一 第一百零三條至第一百零六條之內亂罪 二 第一百零七條至第一百二十條之外患罪 三 第二百十一條至第二百十七條之偽造貨幣罪 四 第二百二十五條至第二百二十七條第二百三十一條第二百三十三條及第二百三十五條之偽造文書印文罪 五 第三百五十二條及第三百五十三條之海盜罪

本法於民國公務員在民國領域外犯左列各罪者適用之 一 第一百二十八條第一百二十九條第一百三十一條第一百三十三條第一百三十五條第一百三十六條第一百三十九條及第一百四十條之瀆職罪二 第一百七十二條之脫逃罪 三 第二百三十條之偽造文書罪

本法於民國人民在民國領域外犯前二條以外之罪具備左列情形者適用之 一 所犯之罪其最輕本刑為有期徒刑以上者 二 犯罪地之法律以為罪者 三 犯人在外國未受無罪之確定裁判或雖受有罪之確定裁判而其刑未經執行完畢或免除者 前項之規定於在民國領域外對於民國人民犯罪之外國人準用之

除前條之規定外同一行為雖經外國確定裁判仍得依本法處罰但在外國已受刑之執行或經免除者減輕或免除本法之刑

本法總則於其他法令之定有刑名者亦適用之但有特別規定者不在此限

稱以上以下以內者俱連本數或本刑計算

稱親屬者謂左列各親 一 夫妻 二 四親等內之宗親 三 三親等內之外親 四 二親等內之妻親

己身所從出或從己身所出者為直系親非直系親而與己身或妻出於同源之祖若父者為旁系親

親等之計算直系親從己身上下數以一世為一親等旁系親從己身或妻數至同源之祖若父並從所指之親屬數至同源之祖若父其世數相同者以一方之世數定之世數不相同者從其多者定之

稱直系尊親屬者謂左列各親 一 父母 二 祖父母曾祖父母高祖父母及高祖以上祖父母 三 外祖父母 為人後者於本生直系尊親屬仍以直系尊親屬論

稱旁系尊親屬者謂左列各親 一 胞伯叔祖父母胞伯叔父母及在室胞姑 二 母之胞兄弟姊妹 三 胞兄及在室胞姊

夫於妻之父母及祖父母以旁系尊親屬論 妻於夫之父母及祖父母同

稱公務員者謂職官吏員及其他依法令從事於公務之議員及職員

稱公署者謂公務員執行職務之處所

稱公文書者謂公務員職務上制作之文書

稱重傷者謂左列傷害 一 毀敗一目或二目之視能 二 毀敗一耳或二耳之聽能 三 毀敗語能 四 毀敗一肢以上之機能 五 於身體或健康有重大不治之傷害 六 變更容貌且有重大不治之傷害 七 毀敗陰陽

時期以日計者閱二十四小時以月或年計者從曆 時期以若干分之幾計算者一月為三十日一年為十二月

時期之初日不計時刻以一日論最終之日須閱全日 放免囚犯於期滿之次日午前行之

刑期自裁判確定之日起算 裁判雖經確定其尚未受拘禁之日數不算入刑期內

過失應處罰者以有特別規定者為限